Územní plán obce Vlkanov

Zastupitelstvo obce Vlkanov na svém zasedání dne 11.12.2014 schválilo a vydalo územní plán Vlkanov. Územní plán Vlkanov nabyl účinnosti dne 02.01.2015.

Textová část

Výroková část

A. Textová část – výroková část

Odůvodnění

B. Textová část – odůvodnění územního plánu

Grafická část

Výroková část

  1. Výkres základního členění území
  2. Hlavní výkres
  3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění

  1. Výkres širších vztahů
  2. Koordinační výkres
  3. Výkres záborů zemědělského půdního fondu